Privatumo politika

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ARMILA“

PRIVATUMO POLITIKA

1 SKYRIUS

                                                      BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.     UAB „ARMILA“ privatumo politika (toliau – Politika) nustato kaip uždaroji akcinė bendrovė „ARMILA“ (toliau – Įmonė) – duomenų valdytojas, įmonės kodas 123813957, buveinės adresas: Molėtų pl. 75, Vilnius  renka, apdoroja ir panaudoja savo klientų, interneto svetainės lankytojų, kitų asmenų ir duomenų subjektų asmens duomenys. 

1.2.     Perduodami Įmonei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.

1.3.     Įmonė prašo atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką kadangi, kiekvieną kartą lankydami Įmonės interneto svetainę http://www.armila.com.lt/ (toliau – svetainė) sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti svetainėje, nesinaudoti jos turiniu ir (ar) paslaugomis.

1.4.     Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turėtų gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

1.5.     Įmonė gerbia savo Klientų bei kitų duomenų subjektų teises į jų privačią informaciją ir apdoroja jų asmens duomenis teisėtai ir sąžiningai.

1.6.     Įmonė renka tik tuos Klientų duomenis, kurie yra reikalingi teikiant Įmonės paslaugas, parduodant produktus, vykdant veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėje.

1.7.     Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami Klientų duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.8.     Privatumo politikos tikslas – informuoti apie Įmonės užtikrinamą, Klientų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip Įmonė saugo Klientų asmens duomenis ir padėti Klientams suprasti, kaip Klientų asmens duomenys tvarkomi, kokios yra jų teisės.

2 SKYRIUS

SĄVOKOS

2.1.     Klientas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris užsisako, perka, naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Įmonės paslaugomis, lankosi Įmonės interneto svetainėje, prekybos vietose, arba yra kaip nors kitaip susijęs su Įmonės teikiamomis paslaugomis.

2.2.     Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

2.3.     Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu Įmonės siūlomi produktai, prekės ir (ar) paslaugos.

3 SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1.     Įmonė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

3.2.     Įmonė tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:

3.2.1.        Asmens duomenys renkami nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais:

3.2.1.1.          Santykių su Klientais palaikymo ir galimybių naudotis Įmonės produktais ir paslaugomis sudarymo ir administravimo tikslu.

3.2.1.2.          Prekių pirkimo-pardavimo, paslaugų sutarčių su Klientu sudarymo ir vykdymo, duomenų apie Klientą atnaujinimo tikslu, siekiant užtikrinti jų teisingumą, naudojantis išoriniais ir vidaus registrais, kai tai yra būtina vykdant sutartį ar siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sutarties sudarymą ar vykdant teisinę pareigą.

3.2.1.3.          Elektroninės prekybos tikslu.

3.2.1.4.          Garantinio aptaranavimo, prekių užsakymų apdorojimo, problemų, susijusių su prekių pardavimo, pateikimo ar pristatymo sprendimų bei kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslu.

3.2.1.5.          Kliento ir Įmonės interesų apsaugos tikslu. Siekiant apsaugoti Kliento ir Įmonės interesus, vykdyti Įmonės teikiamų paslaugų kokybės tikrinimą, pateikti verslo komunikacijos įrodymus (telefoninių pokalbių įrašymas).

3.2.1.6.          Tiesioginės rinkodaros, lojalumo programos, reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, loterijų, konkursų) vykdymo tikslu, nuolaidų, lojalumo kortelių administravimo, teikiant pasiūlymus, naujienas, informaciją, paslaugas, tiekiant produktus ar siunčiant naujienlaiškį, kurių Klientas prašo iš Įmonės arba kurie, Įmonės nuomone, gali sudominti Klientą.

3.2.1.7.          Įmonės darbuotojų, Kliento ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas).

3.2.1.8.          Klientų mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu;

3.2.1.9.          Personalo atrankos tikslu (renkami kandidatų asmens duomenys). Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai į Įmonę elektroniniu paštu info@armila.com per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (el. pašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris, visa pateikta informacija CV, motyvaciniame laiške bei pozicija, į kurią pretenduoja) Įmonė tvarko, kad galėtų atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Kandidatų asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. Kandidatų asmens duomenis Įmonė saugo tol kol vyksta atranka į konkrečią darbo vietą. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas. Įmonė nerenka ir netvarko kandidatų ypatingų asmens duomenų.

3.2.1.10.       Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis kai Klientas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

3.2.2.        Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y., kai:

3.2.2.1.          duomenų subjektas duoda sutikimą;

3.2.2.2.          sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

3.2.2.3.          tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Įmonei taikoma teisinė prievolė;

3.2.2.4.          tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus;

3.2.2.5.          tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;

3.2.2.6.          tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

3.2.3.        Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

3.2.4.        Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, skaidriai ir sąžiningai.

3.2.5.        Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

3.2.6.        Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

3.2.7.        Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

3.3.     Įmonėje įgyvendinamos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės siekiant užtikrinti tinkamą surinktų asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

3.4.     Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų, perkamų ar naudojamų Įmonės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kaip Įmonės svetainės lankytojas, kai užsisako, perka ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi Įmonės svetainėje.

4 SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

4.1. Asmens duomenis Klientas pateikia pats kreipdamasis į Įmonę, registruojantis paslaugoms, naudojantis Įmonės paslaugomis, perkant prekes, dalyvaujant lojalumo programoje, loterijose ar konkursuose, apklausose ar tyrimuose, paliekant komentarus, užduodant klausimus, prenumeruojant naujienlaiškius ir (arba) naudojantis Įmonės teikiamomis paslaugomis, kreipiantis į Įmonę prašant suteikti konsultaciją.

4.2. Asmens duomenys gaunami Klientui lankantis Įmonės svetainėje, adresu: http://www.armila.com/. Svetainėje Įmonė naudoja slapukus. Įmonė naudoja slapukus, siekiant užtikrinti Klientui pačią patogiausią svetainės peržiūrą. Slapukų visada galima atsisakyti, ištrinti ir išjungti pakeičiant naudojamos naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti galima rasti adresu: http://www.allaboutcookies.org.

4.3. Asmens duomenys gaunami Kliento sutikimo pagrindu. Tais atvejais, kai Klientas yra išreiškęs pageidavimą gauti informaciją arba išsakyti nuomonę apie konkrečius produktus ir (ar) paslaugas, asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti Klientui reikalingos informacijos pateikimą. Klientų nuomonės apklausų, rinkos tyrimų ir statistinių duomenų rinkimo, žaidimų ir akcijų Klientams organizavimo tikslais, gavus Kliento sutikimą arba siekiant teisėto intereso gerinti Įmonės paslaugų kokybę, Klientų, kaip paslaugų gavėjų, patirtį bei kurti naujus produktus ir paslaugas. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Įmonei duotą sutikimą. Sutikimas galioja iki jo įvykdymo arba atitinkamai iki atšaukimo, jei tai atsitinka greičiau. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui, kuris pagrįstas atitinkamu sutikimu, pateiktu prieš atšaukimą.

4.4. Pretendentų į Įmonės darbuotojus asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, į kurias pretenduojama, gyvenimo ir veiklos aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie užsienio kalbų mokėjimo lygį, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti įmonę įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo) tikslu. Šie asmens duomenys tvarkomi tol, kol vyksta darbuotojų atranka. Po atrankos pabaigos šie asmens duomenys sunaikinami, nebent pretendentas į Įmonės darbuotojus išreiškia sutikimą tolesniam duomenų saugojimui ateities atrankoms. Tokiu atveju pretendentas į Įmonės darbuotojus sutikimą turėtų išreikšti elektroniniame laiške siųsdamas savo duomenis. Pretendentui į Įmonės darbuotojus elektroniniame laiške ar kitokiu būdu išreiškus sutikimą, jo asmens duomenys saugomi 5 metus. Pretendento į Įmonės darbuotojus asmens duomenys tvarkomi jo sutikimo dalyvauti atrankoje ir toliau juos saugoti pagrindu, taip pat teisės aktuose numatytų pareigų ir teisių pagrindu.

4.5. Esamų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie darbo stažą įmonėje ir Lietuvos valstybėje, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie mokymą, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, duomenys apie užsienio kalbų mokėjimo lygį, duomenys apie išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie leidimus dirbti kitą darbą, informacija apie skatinimus, apdovanojimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir užduotis, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti įmonę įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu. Šie asmens duomenys tvarkomi darbdavio ir darbuotojo darbo sutarties bei teisės aktuose nustatytų prievolių įvykdymo pagrindu, bei yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti.

4.6. Kai Įmonei pateikiamas skundas, prašymas ar pranešimas, tvarkomi šie duomenys: Asmenų, pateikusių Įmonei skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono ryšio ir (ar) telefakso numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pranešimo registravimo įmonėje data ir numeris, skunde, prašyme ar pranešime nurodyta informacija (įskaitant ir specialių kategorijų asmens duomenis), skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatas, įmonės atsakymo data ir numeris, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo metu gauta informacija) tvarkomi skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo, vidaus administravimo (dokumentų tvarkymo) tikslais. Šie asmens duomenys saugomi tol, kol jų saugojimas tampa nebereikalingas arba saugomi tiek, kiek įstatymai nustato pareigą juos saugoti, apribojant jų tvarkymą.

4.7. Vaizdo duomenys (vykdomas vaizdo stebėjimas) tvarkomi Įmonės darbuotojų, jos klientų ir kitų asmenų, kurie lankosi Įmonės vaistinėje, bei jų ir Įmonės vaistinės turto saugumo užtikrinimo tikslu. Vaizdo duomenys fiksuojami kamera, fiksuojančia erdvę Įmonės vaistinės oficinoje. Veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijos nėra naudojamos, užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Vaizdo stebėjimas vykdomas ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių lankytojų duomenis (vaizdo duomenis) tvarkomi Įmonės teisėto intereso pagrindu. Šie duomenys saugomi iki 60 kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos.

4.8. Verslo partnerių, tiekėjų asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas) tvarkomi santykių su Įmone užmezgimo, palaikymo ir verslo plėtojimo, sandorių, sutarčių ir susitarimų sudarymo, vykdymo, administravimo, įpareigojimų ir prievolių pagal galiojančius teisės aktus vykdymo tikslais. Šie duomenys saugomi tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaujantis tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose.

4.9. Įmonės vaistinės klientų, įsigyjančių receptinių vaistinių preparatų arba užsisakančių vaistinių preparatų ar kitų produktų, tvarkomi tik tie asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas arba ambulatorinės asmens sveikatos istorijos numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), kuriuos Įmonės vaistinę įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba kuriuos pateikia klientas ir kurių reikia užsakymui įvykdyti siekiant vykdyti Įmonės pareigas, susijusias su receptų, įskaitant elektroninius receptus, aptarnavimu, saugojimu, apskaita, vaistų išdavimu bei įvykdyti kliento užsakymą.

5 SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

5.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos Klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

5.2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu. Tokie duomenų tvarkytojai yra: reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės; naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės; programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės; informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės; ryšio paslaugas teikiančios įmonės; naujienlaiškių ir SMS siuntimo paslaugas teikiantys teikėjai; pašto ir kurjerių paslaugų teikėjai; archyvavimo paslaugų teikėjai; mokėjimų paslaugas teikiančios įmonės; advokatų ir teisines paslaugas teikiančios įmonės; buhalterinės apskaitos bei audito paslaugų teikėjai; draudimo paslaugas teikiančios įmonės. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

5.3. Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

5.4. Įmonėje gali būti reikalingas apsikeitimas asmens duomenimis, kai tam yra konkretus numatytas tikslas. Įmonei gali tekti pateikti asmens duomenis šiems asmens duomenų gavėjams: Įmonių grupės įmonėms, verslo partneriams, duomenų tvarkytojams (subrangovams).

6 SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

6.1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

6.2. Nors klientas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti kliento asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

7 SKYRIUS

KLIENTO, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

7.1. Klientas turi teisę:

7.1.1.     Susipažinti su Įmonės tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie ir tvarkomi.

7.1.2.     Reikalauti ištaisyti netikslius arba papildyti neišsamius savo asmens duomenis.

7.1.3.     Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis.

7.1.4.     Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą remiantis Reglamento 8 straipsnio nuostatomis.

7.1.5.     Gauti savo asmens duomenis, pateiktus Įmonei, patogiu formatu ir reikalauti, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas). 

7.1.6.     Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

7.1.7.     Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, jeigu asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu.

7.1.8.     Nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisinį pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra davęs aiškų sutikimą tam.

7.1.9.     Jeigu klientas, interneto svetainės lankytojas, kitas asmens duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, išvardyti asmenys turi teisę kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją (toliau - VDAI) ir dėl to pateikti skundą. Įmonė, siekdama surasti ir pasiūlyti klientui, interneto svetainės lankytojui, kitam asmens duomenų subjektui tinkamą problemos sprendimą, prašo susisiekti su ja prieš kreipiantis į VDAI.

7.2. Klientas dėl savo teisių įgyvendinimo gali kreiptis į Įmonę:

7.2.1.     teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@armila.com;

7.2.2.     žodžiu – telefonu (+370) 52777596;

7.2.3.     raštu – adresu: Molėtų pl.75, Vilnius;  

7.2.4.     atvykus į bet kurią UAB „ARMILA“ vaistinę.

7.3. Klientų prašymus dėl duomenų subjekto teisių Įmonė nagrinėja nemokamai. Prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

8 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Ši Privatumo politika yra neatskiriama Įmonės teikiamų Paslaugų dalis. Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisė bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką.

Prisijungti